The 20 fastest-growing skills for freelancers in Q2 2017

The 20 fastest-growing freelance skills in Q2 2017 all experienced more than 150 percent year-over-year growth, while the top ten grew more than 300 percent compared to the same time period last year (Q2 2016).

The top 20 fastest-growing skills, Q2 2017:

 1. Virtual reality
 2. Natural language processing
 3. Econometrics
 4. Learning Management System (LMS)
 5. Neural networks
 6. Penetration testing
 7. SEO auditing
 8. Image processing
 9. Asana work tracking
 10. Facebook API development
 11. Swift development
 12. Marketing analytics
 13. Geographic Information System (GIS)
 14. Docker development
 15. Adobe Photoshop Lightroom
 16. Machine learning
 17. AngularJS development
 18. Video advertising
 19. Shopify development
 20. Pardot marketing

These skills are presented by Upwork, the largest freelancing website. You can read the complete article here.

SkillsSets are now updated

Our main SkillsSets are accepting actual trends. All trending skills are now available on main – predefined SkillsSets, ready to instant use.
With SkillsMill is building new project team more effective and systematic underpinned.
Don’t ruin your project with the wrong employees

 

 

 

 

 

 

Photo by Edho Pratama on Unsplash

Employee utilisation and the Skills sharing

Efficient use of employee capacity is one of the most difficult tasks for managers.

This task is particularly challenging in domains with high added value. To reach an average employee utilisation above 70% can be a big scarecrow. On the contrary – a too high utilisation – is also a problem.

What management tools does a regular manager have?

Excel with forecasts, ordering and reporting system? Good, tracking and checking are handled almost everywhere.

And what mechanisms do we have to manage problems escalation procedure?

Nope, ad-hoc issues are being solved per mouth on meetings, systematization is rather at the planning or risk management level.

Sharing employees as a solution

For a typical team is the redistribution of free capacities very common. But this is not so common across teams, and no longer amongst independent companies.
Nevertheless, the freelancer’s system works fairly successfully. They share their skills and supply them according to the current demand.

System support for employee sharing

In addition to goals and tasks that managers have, is an another resource sharing agenda a little bit off topic. But that this is unfair, so we decided to add the resource sharing functionality to SkillsMill, where the systematically solved employees and their skills and these can be offered for sharing within the organization or by external bidders.

SkillsMill sharing concept

You can offer pure skills or skills sets owned by your team, or exact people who are not utilised. Your team offer can be visible in-house or can be published to companies network by your preferences. Of course under a fully customizable control of permissions where and what can be shared.

We look forward to introducing this functionality, premiered in the Microsoft Office 365 Store. Stay tuned and subscribe to SkillsMill newsletter.

 

 

 

Title image by Photo by Štefan Štefančík on Unsplash

Utilizácia zamestnancov a ich zdielanie

Utilizácia zamestnanca, alebo lepšie, efektívne využitie kapacít zamestnanca je jednou z najťažších úloh pre manažérov.

Obzvlášť náročná je táto úloha v doménach s vysokou pridanou hodnotou. Dosiahnuť tu priemernú utilizáciu nad 70% môže byť veľký strašiak. Aj naopak – priveľká utilizácia – je problém.

Aké nástroje na riadenie má bežný manažér?

Excel s forecastmi, systém na objednávanie výkonov a vykazovanie? OK, sledovanie a kontrola je zvládnutá takmer všade.

No a aké mechanizmy máme na riadenie eskalovaných problémov?

Nooo, tu sa riešia veci ad hoc, systematizácia je skôr na úrovni plánovania.

Zdieľanie zamestnancov ako riešenie

V bežnom tíme je prirodzené ak sa úlohy prerozdeľujú podľa voľných kapacít. Nad týmom to už tak bežné nie je a medzi firmami už vôbec nie. A pritom systém freelancerov funguje pomerne úspešne. Zdieľajú svoje skills a dodávajú ich podľa aktuálneho dopytu.

Systémová podpora zdieľania zamestnancov

Popri nárokoch a úlohách, ktoré manažéri majú, je ešte ďalšia agenda zdieľania zdrojov trocha mimo mysu. To sa nám však nezdalo správne a tak sme sa rozhodli doplniť funkcionalitu zdieľania zdrojov do riešenia SkillsMill, kde systematicky riešení zamestnanci a ich skills môžu byť ponúknutí na zdieľanie vo vnútri organizácie, alebo aj externým záujemcom.

Ponúknuť môžete skills – spôsobilosti, ktoré vo Vašom tíme sú, alebo ich kombinácie, alebo priamo ľudí, ktorých nemáte vyťažených. Samozrejme pod plne nastaviteľnou kontrolou oprávnení kde a čo sa môže zdieľať.

 

Tešíme sa na predstavenie tejto funkcionality, premiérovo v Microsoft Office 365 Store. Budeme Vás priebežne informovať.